3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI - GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece...

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/449728

1-İdarenin

a) Adı: GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi: Osmaniye Mah. Yüzbaşısuyu Cad. Hastane Sok. No:11 Merkez/GİRESUN 28100 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN

c) Telefon ve faks numarası: 4542602000 - 4542602055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: 3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı: 3 Kalem - 3 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer   :Giresun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yeni açılacak olan Piraziz İlçe Devlet Hastanesi ve Doğankent İlçe Devlet Hastanesine işe başlama tarihinden itibaren 45 ( Kırkbeş) takvim günü içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günü içerisinde alıma konu ürünler yüklenici tarafından yeni açılacak olan Piraziz İlçe Devlet Hastanesi ve Doğankent İlçe Devlet Hastanesine montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 15.04.2024 - 11:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Giresun İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu Osmaniye Mah. Yüzbaşı suyu Cad. Hastane Sk. No:11 Merkez / GİRESUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler ,  "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası"na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)  kayıt bildirimi olacaktır ve belge yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir.

2- İsteklinin; imalatçı, ithalatçı veya tedarikçi firmanın bayii olduğuna dair TİTUBB´da tanımlanmış olduğunu gösteren  veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı olduğun dair belge yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir.

3- İsteklilerce,  teklif edilen ürünlerin  TİTUBB´da veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS)’de onaylı olması gerekmektedir ve bu belge  yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir.

4- İstekliler, teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığının belirtilmesi durumunda buna ilişkin olarak ürünün UBB’ye veya ÜTS’ye tabi olmadığına dair belge ( Kamsam Dışı beyanı) )  yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir.

5- Firmalar teklif edecekleri ürün/cihaz/cihazlar için garanti süresi dahil en az 10 yıl süreyle geçerli, Türk Lirası  bazında yedek parça fiyat listesi, ömürlü parça fiyat listesini ve aksesuar fiyat listesini ayrı ayrı ve cihaz başına (aynı cihazın bir adetten fazla olması halinde tek cihaz için) olmak üzere bahsi geçen fiyat listesi belgesine ilişkin yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde ( TL Bazında Yedek Parça Fiyat Listeleri) , isteklinin adı belirtilmek suretiyle uygun şekilde beyan edilecektir.  (yedek parça fiyat listeleri, aksesuar fiyat listeleri, ömürlü parça fiyat listeleri ayrı ayrı belirtilecektir) 

6- İstekliler teklif ettikleri ürün/cihazın yedek parçası olmaması halinde bu duruma ilişkin belge ( Yedek Parça Olmadığına dair Belge) yeterlilik bilgileri tablosunda teklif verilen her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir.

İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir.

7- Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz/demirbaş bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar için teklif edilen fiyatların cihaz bedelinin % 200’ünü geçmesi halinde teklif en avantajlı olsa dahi kabul edilmeyecek ve sırayla diğer teklifler değerlendirilecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1. İsteklilerden, teklif edecek oldukları ürünlerin tanıtıcı broşürleri, katalogları vb. Türkçe olarak  vereceklerdir ve bu duruma ilişkin tanıtıcı broşürler, katalog v.b. belgeye ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi ayırt edici bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgede yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir veya ürünlerin  tanıtıcı broşürleri, katalogların Türkçeye çevrilmiş noter onaylı tercümesine ilişkin  belge yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir.

CD Kataloglar, ürünün orjinal firmasınca üretilmesi durumunda kabul edilecek olup, isteklilerce kopya edilen CD Kataloglar kabul edilmeyecektir. Bu kataloglar teknik şartnamedeki özellikleri açıklayacak nitelikte ve özellikte olmalıdır.

2- Yerli malı teklif edecek olan istekliler, Yerli Malı Belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir.

Yerli malı teklif eden isteklilerin bu kriterlere uygun bir biçimde belgelerini ilgili satırda beyan etmediklerinin tespitinde, söz konusu istekli yerli malı teklif ettiği kalemlerde “yerli malı fiyat avantajından” yararlandırılmayacaktır. İdarece EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen yerli malı belgeleri isteklilerden istenecek olup, isteklilerce bu aşamada teslim edilecek yerli malı belgelerinin üzerine ihaledeki hangi kısma ait olduğuna dair kısım sayısı yazılacaktır.

3- Yerli malı belgesi beyan edecek istekli beyan edeceği yerli malı belgesi kendisine ait olmalıdır. Kendisine ait değil ise belge sahibi firmanın/satıcının ihaleye katılan istekliye yetki verdiğine dair yetki belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecektir. Beyan etmeyen istekliler yerli malı fiyat avantajından yararlandırılmayacaktır.

4- Teklif edilen malzemelerin “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap) ” verilecektir. “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ( Cevap) ” Teknik şartnamedeki sıraya göre verilecek ve isteklinin yetkilisince imzalanacaktır. İstekliler, Teknik Şartnameye Uygunluk ( Cevap) belgesi yeterlilik bilgileri tablosunda her bir kısım için ayrı ayrı olacak şekilde beyan edilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN02011988

01 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar --- Okunma


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Giresun Öncü Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Giresun Öncü Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Giresun Öncü Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Giresun Öncü Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.